Erihoolekandeteenused

Erihoolekandeteenused

Igapäevaelu toetamise teenus

Teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste toetamine ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Teenusele on õigus

Täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

 •  isikul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
 • isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise käigus, lähtudes isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:

 • kujundatakse isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;
 • juhendatakse isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
 • juhendatakse isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
 • kujundatakse isiku tööoskusi ja võimaldatakse isikule ea- ja võimetekohaste töiste tegevuste harjutamist;
 • nõustatakse isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades;
 • toetatakse teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikuid toetavate gruppide tegutsemist isikute juhendamise ja nõustamise kaudu;
 • kaasatakse isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Teenus sisaldab individuaalseid tugitegevusi nagu motiveerimine, abistamine, juhendamine, nõustamine, õpetamine, planeerimine, analüüsimine kui ka rühmatööd.

Teenust osutatakse Päevakeskuses aadressil Linda 4, Narva tööpäeviti kella 09.00-st kuni kella 15.00-ni. Teenust osutavad keskuses vastava kvalifikatsiooniga, majandustegevuse registris registreeritud tegevusjuhendajad ja tegevusterapeut.  Kontakttelefon 51987803

Teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet ja rahastab riik.

Teenuse taotlemine

Kui isik soovib saada suunamist erihoolekandeteenusele, esitab ta taotluse erihoolekandeteenuse saamiseks Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale aadressil I. Grafovi tänav 21, Narva.

Lisainformatsiooni saab Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Töötamise toetamise teenus

Teenuse eesmärgiks on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ning töötamise ajal. Vajadus teenuse järele tekib juhul, kui inimesele ei piisa ainult Töötukassa teenustest.

Teenusele on õigus:

Täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • isikul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
 • isik vajab töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist;
 • isikule ei osutata samal ajal ööpäevaringset erihooldusteenust

Teenus sisaldab tugitegevusi (abistamine, juhendamine, nõustamine). Teenuse osutamise käigus kliendile pakutakse järgmiseid tegevused: CV koostamine, tööharjutused, tööoskuste omandamine, praktiline töökogemus (kojamees, koristaja, pesupesija, köögitöötaja ja teised). Teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet ja rahastab riik.

Kui isik soovib saada suunamist erihoolekandeteenusele, esitab ta taotluse erihoolekandeteenuse saamiseks Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale aadressil I. Grafovi tänav 21, Narva.

Lisainformatsiooni saab Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Teenuse saamise aluseks on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamisotsus, milles määratakse kindlaks osutamise eesmärk ja selle elluviimise konkreetsed ülesanded. Töötamise toetamise teenuse osutamise minimaalne maht on vähemalt neli tundi kuus.

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada