Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on sotsiaalteenus, mis mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. SRT ei ole taastusravi, kus tegeletakse inimese ravimisega.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni  eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.

Sihtrühmad:

  • Puudega/puuet taotlevad lapsed (alla 16-a)
  • Alaealiste Komisjoni otsusega isikud (7-18-aastased)
  • Vanaduspensioni ealised puudega isikud
  • Tööealised puuduva töövõimega isikud
  • Tööealised puudega või töövõimetud või invaliidsusgrupiga või osalise töövõimega isikud, kes ei ole tööturul aktiivsed (ei tööta, ei õpi, ei ole töötuna arvel)
  • Tööealised ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, kellel on puue
  • Tööealised vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse saajad, kellel on puue

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine:

Alates 01.01.2016 hakkab Sotsiaalkindlustusamet tuvastama (hindama) sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse vajadust. Hindamise peavad läbima 16-aastased ja vanemad isikud, kelle rehabilitatsiooniplaan on kehtetu 01.01.2016 seisuga, või kelle plaan lõppeb enne planeeritud teenuse algust.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadust hindab Sotsiaalkindlustuameti juhtumikorraldaja, kes viib läbi sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise protsessi ja vormistab otsuse teenuse vajamise või mittevajamise kohta ja/või seostab isiku muude sotsiaalkaitsemeetmetega.

 

Taotlemine

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste saamiseks tuleb võtta ühendust Sotsiaalkindlustusametiga ja esitada vastav taotlus. Otsusest antakse taotlejale teada viisil, mille ta oma taotluses märkis, näiteks kas riigiportaali eesti.ee kaudu, e-posti teel, posti teel või Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saab ühe otsuse alusel kasutada kuni kahe aasta jooksul. Kui rehabilitatsiooniplaan on koostatud enne 2016. aastat, saab teenuseid kasutada kuni rehabilitatsiooniplaani kehtivuse lõpuni, aga mitte kauem kui 31. detsembrini 2018 ja samuti mitte kauem kui kaks aastat.

Teenusepakkujaga tuleb ühendust võtta 60 päeva jooksul pärast otsuse kättesaamist.

Teenusele registreerumine

Rehabilitatsiooniteenustele ja rehabilitatsiooniplaani koostamisele registreerumiseks tuleb võtta ühendust rehabilitatsioonimeeskonna koordinaatoriga telefonil  51987803 või e-maili lifefactor@mail.ru

 

Taotlust ei pea esitama:

  • esmakordselt puuet taotlevat alla 16-aasta vanuste laste puhul. Samuti korduvalt puuet taotlevate laste puhul, kui ekspertarsti otsustuse kohaselt on rehabilitatsiooniplaani koostamine vajalik puude raskusastme määramiseks
  • alaealiste komisjoni otsusel teenusele suunatud 7-18-aastaste laste puhul

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada